ZADZWOŃ DO NAS:

509 168 545 | 505 405 846
 

Kontakt

Zapraszamy Cię do naszego biura handlowego na dobrą kawę i rozmowę o fajnych meblach.
Byśmy mogli poświęcić Ci tyle czasu ile potrzebujesz - zadzwoń i umów się z nami, byśmy na pewno byli na miejscu.

+ 48 509 168 545
+ 48 505 405 846

 

Telefony

+ 48 509 168 545
+ 48 505 405 846

E-mail

Biuro główne:
biuro@ditta-polska.pl
Dział mebli:
meble@ditta-polska.pl
aleksandra.bors@ditta-polska.pl
piotr.bors@ditta-polska.pl

Adres

ul. Dojazdowa 1
43-100 Tychy

Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Administrator Danych: DITTA Polska Bors Aleksandra z siedzibą przy ulicy Wałowej 37, 43-100 Tychy.

Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych: e-mail: biuro@ditta-polska.pl

Adres pocztowy: DITTA Polska Bors Aleksandra z siedzibą przy ulicy Wałowej 37, 43-100 Tychy z dopiskiem do Administratora Danych.

Pozyskanie danych osobowych: Państwa dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu Państwa z nami drogą telefoniczną, mailową, osobiście lub przez formularz kontakowy.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. W celu realizacji zawartej z nami umowy, a w szczególności:

– wystawienia niezbędnych dokumentów zakupu w naszej firmie (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
– obsługi zgłoszeń, które sa kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową i poprzez formularz kontaktowy;
– wykorzystywania przez nas danych kontakowych w celu zwiazanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy;
– obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;
– w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszej firmy przepisy prawa;

 1. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

– prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów;
– podtrzymania relacji z klientem (wysyłanie życzeń świątecznych);
– prowadzenia analiz statystycznych;
– zapewnienia obsługi płatniczej;
– windykacji należności;
– archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;

 1. Zgodnie z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych:

– zapisanych w formularzu kontaktowym;
– zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony www;
– prowadzenia działań marketingowych I handlowych z wykorzystaniem Państwa adresu mail  i telefonu;
– organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą dobrowolnie Państwo wziąć udział;

Podanie danych:

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych. Wymagamy podania następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania oraz adres montażu
 • nr telefonu
 • adres e-mail

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Mają Państwo prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i  handlowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
– uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:

 • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
 • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
 • ewentualnym źródle pozyskania danych;
 • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • planowanego okresu przechowywania danych,

Udostępnianie Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe możemy udostępnić:

– podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
– innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili zgodę;
– organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, a które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa;
– podmioty pozostałe: np. Podwykonawcy, dostawcy, firmy kurierskie

Przechowywanie danych osobowych:

Przechowujemy Państwa dane osobowe na czas obowiązywania umowy z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w zawiązku z wykonywaniem warunków umowy;
– wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowych i rachunkowych;
– zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
– statystycznych i archiwizacyjnych;

Przetwarzać będziemy Państwa dane w celach marketingowych i handlowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, wycofania zgody wobec dalszemu przetwarzaniu. Zgodę można wycofać nieodpłatnie przesyłając informację pisemną w formie mailowej lub składając pismo w siedzibie Administratora Danych lub przesyłając je pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,w których mogą Państwo wziąć udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia , wręczenia nagród. W celu rozliczalności tj. Udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.